Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN


OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Global Trend Warehouse. Op de hele site gebruiken we de termen 'wij', 'onze' en 'ons' om te verwijzen naar Global Trend Warehouse. Deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die daarop beschikbaar zijn, wordt u, de gebruiker, aangeboden op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en /of beschikbaar via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of de Dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de diensten ervan gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, beperkt de aanvaarding zich uitdrukkelijk tot deze voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken.

U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien dit bij wet verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Retourbeleid.

HOOFDSTUK 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang bieden tot deze tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor alles wat verband houdt met of voortvloeit uit uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om te informeren naar de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de respectieve externe aanbieder(s) en om deze voorwaarden te accepteren.

In de toekomst kunnen we via de website ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden (inclusief de lancering van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe diensten en/of functies zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. ARTIKEL 8 – LINKS MET DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Service kunnen elementen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites leiden die niet bij ons zijn aangesloten. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid ervan te beoordelen of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of voor andere inhoud, producten of diensten van externe bronnen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die verband houden met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen aandachtig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan die derden worden gericht. ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan wedstrijden), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), verleent u ons het recht om, op elk moment en zonder beperking, alle opmerkingen die u ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en in welke media dan ook te gebruiken. Wij zijn niet verplicht en zullen ook niet verplicht zijn (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) om iemand te compenseren voor eventueel gegeven commentaar; of (3) om te reageren op opmerkingen.

  1. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die het intellectuele eigendom van een partij schendt. of deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk mogen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal mogen bevatten, of computervirussen of andere kwaadaardige software die de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons of derden te misleiden over de herkomst van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst. ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens in onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken. ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Er kan van tijd tot tijd informatie op onze website of in de Dienst voorkomen die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid van producten. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of om bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een gerelateerde website onjuist is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u deze hebt geplaatst jouw bestelling).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot informatie over prijzen, tenzij dit wettelijk vereist is. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden toegepast op de Service of een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt. ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden vermeld in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) het overtreden van lokale verordeningen of voorschriften, regels of internationale, federale, provinciale of staatswetten; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren van wie dan ook op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, informatie af te persen, het internet te crawlen, te schrapen, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst te beëindigen wegens overtreding van een van de verbodsbepalingen.

ARTIKEL 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, certificeren of verklaren op geen enkele manier dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, zonder vertraging of foutvrij zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen opzeggen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Dienst, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via deze service aan u worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Global Trend Warehouse, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele schade, punitieve schade, speciale schade of vervolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatig (zelfs in het geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit uw gebruik van de Dienst of een dienst of product dat daarvan is afgeleid, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of eventuele verliezen of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of van inhoud (of product) die via de Dienst wordt geplaatst, verzonden of beschikbaar gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Global Trend Warehouse en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis , inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van wetten of rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. bruikbaar. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of niet hebt nageleefd, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of andere operationele regels die we op deze site of met betrekking tot de Dienst plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst. Ze vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de opstellers van deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website en de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via globaltrendwarehouse@gmail.com.